Nowy klient   |   Zaloguj się   |   Twoje konto   |   Twój koszyk   |   Nowości   |   Promocje
Orion
Kategorie

Kontakt
  ORION - Sklep internetowy
  618477936
  618477935
  10-19
Regulamin

 

 

Regulamin Sklepu Internetowego Centrum Oświetleniowe ORION

ważny od 25.12.2014r. (dostępny również w wersji PDF tutaj)

 

 

 

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.oswietlenie.poznan.pl prowadzony jest przez Centrum Oświetleniowe ORION z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 63, NIP 781-100-73-76.

e-mail: orion@orion.poznan.pl, nr telefonu 61 847-79-36.

 

Ochrona danych osobowych:

1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.oswietlenie.poznan.pl są przetwarzane przez

Centrum Oświetleniowe ORION z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 63.

2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:

 • w realizacji umowy,

 • w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,

3. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić

firmie ORION realizację umowy.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania lub uzupełniania.

5. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych

osobowych lub ich usunięcia.

 

Ceny:

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.oswietlenie.poznan.pl są wyrażone w

złotych polskich (PLN).

2. Ceny w salonie ORION mogą różnić się od cen prezentowanych na stronie sklepu internetowego.

 

Zamówienia:

1. Sklep internetowy ORION umożliwia Klientom:

 • składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.oswietlenie.poznan.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.

 • uzyskanie informacji o towarach dostępnych w sklepie internetowym oraz w salonie.

2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały

informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.oswietlenie.poznan.pl kierowane

przez Centrum Oświetleniowe ORION do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w

rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.oswieltenie.poznan.pl. Zamówienia

realizowane są w kolejności ich składania. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie

zamówienia poprzez e-mail.

4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu

wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew - przedpłata lub płatność elektroniczną za

moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.

6. Z przyczyn leżących po s tronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty

gotówkowej) wynosi 5 000 PLN. W przypadku, gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób

zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

 

Dostawa:

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.oswietlenie.poznan.pl dostarczany jest za pośrednictwem

firmy kurierskiej

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

 • czas realizacji zamówienia (wyprodukowanie zamówionego towaru, kompletowanie zamówienia, wystawianie dokumentów, sporządzenie paczki)

 • czas dostawy, zależny od przewoźnika.

3. O przewidywanym czasie dostawy klient informowany jest indywidualnie.

4. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT (lub na życzenie klienta wysłana zostanie faktura

elektroniczna) albo paragon fiskalny z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów

dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić

takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie

stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności

niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, firma

ORION zaleca sporządzić protokół szkodowy.

6. Możliwy jest odbiór osobisty w salonie firmowym mieszczącym się przy ulicy Dąbrowskiego 63 w Poznaniu.

 

Sposoby płatności:

1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

 • Przed wydaniem towaru: przelewem na rachunek bankowy Firmy ORION.

 • W momencie odbioru towaru: gotówką do rąk przewoźnika.

2. Centrum Oświetleniowe ORION może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności.

W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez

ORION jako przyjęte do realizacji.

3. W przypadku wybrania sposobu płatności przelewem, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w

przypadku płatności za pobraniem – przy odbiorze.

 

Zwrot towaru przez konsumenta:

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni

odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w

art. 33, art. 34 us t. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego

wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części ,

 2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

 • dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od

momentu odstąpienia od umowy.

5. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Firma ORION nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów

przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ORION.

6. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 us t. 3 i

art. 21 us t. 2 ww. us tawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek

zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8. Firma ORION nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Gwarancja Jakości:

1. Centrum Oświetleniowe ORION udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru

wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wynosi 24 miesiące.

2. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana lub

zwrot ceny.

3. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć

wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez ORION.

4. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży

zawieranych pomiędzy Centrum Oświetleniowym ORION z siedzibą i adresem przy ulicy Dąbrowskiego

63, NIP 781-100-73-76 a Klientami.

5. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.

6. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji,

w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub

którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż ORION; w przypadku eksploatacji towaru w

sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami ORION i Producenta towaru; w przypadku

braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami ORION i producenta towaru; w

przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania,

jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia

naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w

jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

7. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania

przez ORION oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru lub wadliwego towaru. Zgłoszona wada

podlega weryfikacji w celu stwierdzenia czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. ORION

rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności

wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania

zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

8. Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej:

- klient jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt Centrum Oświetleniowego ORION za

 •  

   pośrednictwem firmy kurierskiej

- lub dostarcza towar własnym staraniem do salonu ORION przy ul. Dąbrowskiego 63

9. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, firma

ORION stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji , w szczególności towar lub jego części

zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, ORION poinformuje o tym

Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia

poniesionych przez ORION kosztów.

10. Centrum Oświetleniowe ORION nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na

czas trwania procedury reklamacyjnej.

11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień

kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady

rzeczy sprzedanej.

12. Adres, pod którym składane są reklamacje:

Centrum Oświetleniowe ORION

ul. Dąbrowskiego 63

60-53 Poznań

tel. 61 847-79-36

e-mail: orion@orion.poznan.pl

 

Procedura reklamacji

1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Centrum Oświetleniowe ORION.

Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez sklep, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili

jego wydania.

2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe.

3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do

specjalistycznego serwisu.

4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować

odpowiednią ochronę podczas transportu.

5. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami , które mają wpływ na

funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub

niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad

wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić

żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.

6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu

sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem.

9. Dostarczenie towaru jest bezpłatne. W tym celu klient powinien skontaktować się z Centrum

Oświetleniowym ORION w celu omówienie dogodnego terminu wysyłki oraz uzyskania elektronicznej

wersji listu przewozowego.

10.Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku

jej stwierdzenia przed upływem 1roku.

11.Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, ORION uprawniony jest do

naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

12.Adres, pod którym składane są reklamacje:

Centrum Oświetleniowe ORION

ul. Dąbrowskiego 63

60-53 Poznań

tel. 61 847-79-36

e-mail: orion@orion.poznan.pl

 

Postanowienia końcowe:

1. Centrum Oświetleniowe ORION ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności

zawarte są w Kodeksie cywilnym.

2. Centrum Oświetleniowe ORION informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez

odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).

3. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych ORION wyłącza odpowiedzialność z tytułu

rękojmi.

4. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(Dz.U.2014.827), Centrum Oświetleniowe ORION nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o

odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną

5. Zgodnie z art. 8 us t. 3 pkt 2 li t. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez

klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o

charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

6. Korzystanie ze sklepu internetowego www.oswietlenie.poznan.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia

przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań

technicznych:

 • Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy,

JavaScript i cookies lub

 • Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

 • w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest

oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader.

7. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na s tronie internetowej www.oswietlenie.poznan.pl.

8. Regulamin Sklepu Internetowego ORION nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów

wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z

dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

 

Centrum Oświetleniowe ORION

ul. Dąbrowskiego 63

60-523 Poznań

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr …............ zawartej dnia ...../...../........ dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………...

 

 

 

 

 

…................................................

Podpis konsumenta


Kontynuuj Zakupy
Zaloguj się
 

 
Zapomniałeś hasła?   |   Nowy klient
Koszyk
Produktów w koszyku: 0 szt.
Wartość zakupów: 0.00zł
        Zamów!
Producenci
Informacje
-   O nas-   Regulamin-   Wysyłka-   Polityka Cookies-   Kontakt
Najczęściej kupowane


Error!

Unable to determine the page link!